เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยจากงานประจำ

                     

                    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้ทุกองค์กรทุกสถาบันต้องมีการปรับตัวให้เป็นนวัตกรรมบริการมากขึ้นเพื่อให้ก้าวทันต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการศึกษาสถานการณ์ในอดีตถึงปัจจุบันและการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/อุปสรรค์ของงานประจำ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของกระบวนการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมบริการที่สามารถเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม โดยทักษะที่จำเป็นของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการดังกล่าวคือ “ทักษะเชิงวิเคราะห์”

                    การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ต้องช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อหาทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย พร้อมแนวทางในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารหรือสายวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบและทันสมัยนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จและสามารถบรรลุภาระกิจของมหาวิทยาลัยได้ โดยเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/อุปสรรค์ของงานประจำคือ “การวิเคราะห์งานประจำ” ซึ่งเป็นกระบวนการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ อย่างเหมาะสม และหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนางานประจำต่อไป และยังสามารถสร้างสรรค์เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R2R) ต่อไปได้ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ของผู้บริหารของในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็น “องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization (HPO)” ต่อไป

                    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์และงานวิจัยจากงานประจำ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำ มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยได้

 

 

  

 

 

 เอกสารประกอบ

                             หนังสืออนุมัติจัดโครงการ ดาวน์โหลดที่นี่  

                             โครงการอบรม ดาวน์โหลดที่นี่

                            

  ระยะเวลาการอบรม

                           วันพุธที่  16 สิงหาคม 2566

          กำหนดการฝึกอบรม [Online ผ่าน Zoom meeting]

          08.30 - 09.00 น.                   ลงทะเบียน

          09.00 - 10.30 น.                   กรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์และวิจัยจากงานประจำ

          10.30 - 10.45 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

          10.45 - 12.00 น.                   เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ

          12.00 - 13.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

          13.00 - 14.00 น.                   เทคนิคการเขียนงานวิจัยจากงานประจำ

          14.00 - 14.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง

          14.15 - 16.30 น.                   การเขียนโครงร่างงานหน้าเดียว (One-sheet Proposal)

     **หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

    ค่าลงทะเบียน

                          ค่าลงทะเบียน 800 บาท / ท่าน 

    สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันฝึกอบรม : ใบประกาศนียบัตร