เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ

 ขณะนี้โครงการปิดการอบรม ขอขอบคุณทุกท่าน

                       การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จและสามารถบรรลุภาระกิจของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถทบทวนองค์รู้ที่มีอยู่เดิมและมีการจัดการองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถนำหลักการและความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ถ่ายทอดให้กับบุคลากรอื่น ให้สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันและทดแทนกันได้ โดยเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการจัดการองค์ความรู้ของการปฏิบัติงานประจำคือ “คู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ” ซึ่งหากมีคู่มือปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ก็จะสามารถปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานได้เช่นกัน ทั้งนี้สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษามีลักษณะงานที่แตกต่างกัน จึงต้องมีเทคนิคการเขียนคู่มือจากงานประจำที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ทั้งบุคลากรสายสนับสนุนด้านธุรการ (กลุ่มงานเฉพาะ และกลุ่มงานด้านการบริหารงานทั่วไป) และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ (นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย)

                       เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำได้ 

 

 

 เอกสารประกอบ

                             หนังสืออนุมัติจัดโครงการ ดาวน์โหลดที่นี่  

                             โครงการอบรม ดาวน์โหลดที่นี่

                             

  ระยะเวลาการอบรม

                          ระยะเวลา 1 วัน 

                                วันจันทร์ที่  25 มีนาคม 2567     

    ค่าลงทะเบียน

                          ค่าลงทะเบียน 1000 บาท / ท่าน 

    สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : ใบประกาศนียบัตร  (ผู้ที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรม และ มีคะแนนทดสอบมากกว่า 80%) และ หนังสือ แนวทางการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำฯ

 

    ช่องทางการชำระเงิน

                  บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

                  ชื่อบัญชี Faculty of Agricultural Technology, KMITL

                  บัญชีเลขที่ 693-0-16135-7