หอยหวานทอง หอยทำเงิน หอยทำกิน

      หอยหวานทองมีแนวโน้มที่จะเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ “.-สำนักข่าวไทย รายงานช่วงเศรษฐกิจซบเซาจากพิษโควิด-19 การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง หรือหอยหวานญี่ปุ่น ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะเลี้ยงง่าย ราคาดี มีตลาดรองรับ และยังไม่เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศด้วย: https://tna.mcot.net/region-827447” ตัวอย่างกลุ่ม Facebook ของผู้สนใจ เช่น กลุ่มคนเลี้ยงหอย เชอรี่สีทองและหอยทุกชนิด มีสมาชิกกว่า 26 หมื่นคน กลุ่มรวมพลคนเลี้ยงหอย มีสมาชิกกว่า 1 แสนคน หรือกลุ่มหอยเชอรี่สีทอง มีสมาชิกกว่า 3 หมื่นคน หอยหวานทองมีคุณสมบัติที่เหมาะต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เนื่องจากเลี้ยงง่าย อัตราการรอดตายสูง และโตเร็ว  สามารถพรรณไม้น้ำกินพืชผักที่หลากหลาย เช่น แหน ผักตบชวา ผักบุ้ง วอเตอร์เครสหรือสลัดน้ำ ใบบัวบก ต้นทูน/อ้อดิบหรือแม้กระทั่งใบกล้วย ใบหม่อน เป็นต้น รวมทั้งอาหารเม็ด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ล้วนกล่าวถึงคุณภาพเนื้อของหอยหวานทอง ว่า เนื้อนุ่ม หวานกรอบ ไม่เหนียว ไม่มีกลิ่นคาว และมีรสชาติคล้ายหมึก สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ต้ม ผัด แกง ทอดหรือลวกจิ้มได้ หรือแม้กระทั้งส้มตำใส่หอยหวานทอง ทำให้หอยหวานทองเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและมีราคาค่อนข้างสูง

      อย่างไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงหอยหวานทองในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือขายไข่เป็นหลักเป็นการประกอบอาชีพเสริม  ทำให้แนวโน้มของการผลิตหอยเนื้อสู่ตลาดมายังผู้บริโภคมีโอกาสสูง  ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงหอยหวานทองในพื้นที่จำกัด โดยมีรูปแบบการเพาะเลี้ยงหอยหวานทองในพื้นที่จำกัด ที่มีการบำบัดน้ำด้วยก้อนกรวดที่มีการปลูกพืชผักที่สามารถนำมาใช้เลี้ยงหอยได้  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกษตรกรสามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงเองได้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่จำกัด รวมทั้งนำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผู้สนใจต่อไป

      ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดอบรมเรื่อง “หอยหวานทอง หอยทำเงิน หอยทำกิน” เพื่อให้บุคคลทั่วไป มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหอยหวานทอง และการดัดแปลงพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดเพื่อเพาะเลี้ยงหอยหวานทองได้

 ขอยกเลิกการอบรม เนื่องด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ทางผู้จัดจึงขอยกเลิกการจัดอบรมที่จะจัดขึ้น

สำหรับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดจะติดต่อคืนเงินต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหอยหวานทอง
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคในการเพาะเลี้ยงหอยหวานทองไปใช้ได้

ระยะเวลา

    ระยะเวลา 1 วัน วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของการฝึกอบรม

รูปแบบ

จำนวน

หัวข้อ / รายละเอียด

1. บรรยาย

3 ชั่วโมง

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหอยหวานทอง สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย

- เทคนิคในการเพาะเลี้ยงหอยหวานทองไปใช้ได้

2. ปฏิบัติ

3 ชั่วโมง

- เทคนิคในการเพาะเลี้ยงหอยหวานทอง

 

กลุ่มเป้าหมาย

    ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน 800 บาท / ท่าน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันฝึกอบรม

                   - เอกสารประกอบการอบรม

                   - ตัวอย่างหอยหวานทอง

                   - ใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)

ช่องทางการชำระเงิน

                  บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

                  ชื่อบัญชี Faculty of Agricultural Technology, KMITL

                  บัญชีเลขที่ 693-0-16135-7