การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ ... ไม่ได้ยากอย่างที่คิด

       เทคนิคทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การสร้างพืชปลอดไวรัส เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็ยังไม่สามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจในทุกระดับได้ อาจเป็นเพราะงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีราคาสูง แต่อย่างไรก็ตามหากมีห้องปลอดเชื้อก็จะสามารถเรียนรู้และสามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อได้เช่นกัน และจากกระแสความตื่นตัวในการปลูกไม้ประดับสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้คนจำนวนมากที่อยากได้ไว้ในครอบครอง ซึ่งส่งผลให้ไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดราคาสูงขึ้นจากอดีตหลายเท่าตัว ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายต่างก็สนใจในการเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้น

       ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดอบรมเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ ... ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพื่อให้บุคคลทั่วไป มีความรู้พื้นฐานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ และสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ได้

     

 วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ได้

 ระยะเวลา

   ระยะเวลา 1 วัน วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของการฝึกอบรม 

รูปแบบ

จำนวน

หัวข้อ / รายละเอียด

1. บรรยาย

3 ชั่วโมง

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

- เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

2. ปฏิบัติ

3 ชั่วโมง

- เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

กลุ่มเป้าหมาย  

    ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 25 คน

  ค่าลงทะเบียน

    ค่าลงทะเบียน 800 บาท / ท่าน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันฝึกอบรม

         - เอกสารประกอบการอบรม

         - ตัวอย่างไม้ดอกไม้ประดับ (จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)

         - ใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)