โคก หนอง นา โมเดล ออกแบบได้ด้วยตนเอง

        ทฤษฎีใหม่ความหมายของ "หลุมขนมครก" และ โคก หนอง นา โมเดล จากพระราชดำรัสพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2537 การปรับประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับภูมิสังคม สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติน้อมนำพระราชดำรัส ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างสอดคล้องกัน

        การออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา มักมีความแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้มีปัจจัยหลักที่สำคัญของการออกแบบพื้นที่ ตามสภาพทางกายภาพ เช่น สภาพดิน นํ้า ลม แสง และสังคม คือ วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้น ซึ่งการออกแบบพื้นที่เป็นส่วนสำคัญอันดับต้นๆ ของความสำเร็จในบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรเองควรมีความรู้เบื้องต้น และสามารถออกแบบพื้นที่ได้ด้วยตนเอง

        ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดอบรม ”โคก หนอง นา โมเดล ออกแบบได้ด้วยตนเอง” เพื่อให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป มีความเข้าใจการปรับประยุกต์ทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม และสามารถออกแบบพื้นที่ "โคก หนอง นา” ได้ด้วยตนเอง

 

     

 วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจแนวคิด "โคก หนอง นา โมเดล"
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบพื้นที่ "โคก หนอง นา" เบื้องต้นได้ ด้วยตัวเอง

ระยะเวลา

   ระยะเวลา 1 วัน วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของการฝึกอบรม

รูปแบบ

จำนวน

หัวข้อ / รายละเอียด

1. บรรยาย

3 ชั่วโมง

1. แนวคิดการออกแบบโคกหนองนา

2. การบริหารจัดการน้ำในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล

3. การสำรวจพื้นที่ก่อนการออกแบบ

4. การออกแบบโคกหนองนาด้วยตนเอง

5. การใช้แอปพลิเคชั่นในการออกแบบ

2. ภาคปฏิบัติ

3 ชั่วโมง

- การออกแบบ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยตนเอง

 

 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

   - กลุ่มเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าอบรม

    - ผู้เข้าอบรมควรมี iPad หรือ Tablet เพื่อช่วยในการออกแบบ

 ค่าลงทะเบียน

   ค่าลงทะเบียน 800 บาท / ท่าน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันฝึกอบรม

         - เอกสาร ประกอบการอบรม

         - แบบ โคก หนอง นา ที่ตนเองได้ออกแบบขึ้น

         - ใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)