ยกเลิกการอบรม

เนื่องด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ทางผู้จัด จึงขอยกเลิกการจัดอบรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว ผู้จัดจะติดต่อคืนเงินค่าลงทะเบียนให้ท่านต่อไป