ท่านสามารถชำระเงินได้ที่

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

ชื่อบัญชี Faculty of Agricultural Technology, KMITL

บัญชีเลขที่ 693-0-16135-7