เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ

                การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อหาทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย พร้อมแนวทางในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารหรือสายวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบและทันสมัยนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จและสามารถบรรลุภาระกิจของมหาวิทยาลัยได้ โดยเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและการศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/อุปสรรค์ของงานประจำคือ “การวิเคราะห์งานประจำ” ซึ่งเป็นกระบวนการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ อย่างเหมาะสม และหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนางานประจำต่อไป ทั้งนี้สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษามีลักษณะงานที่แตกต่างกัน จึงต้องมีเทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์งานจากงานประจำที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ทั้งบุคลากรสายสนับสนุนด้านธุรการ (กลุ่มงานเฉพาะ และกลุ่มงานด้านการบริหารงานทั่วไป) และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ (นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย เป็นต้น)

              เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำได้ 

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงร่างงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำได้

เอกสารประกอบ

      หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

      โครงการอบรมเทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์

ระยะเวลา

      ระยะเวลา 2 วัน โดยแยกกลุ่มงานของสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

         วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 
             บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ (นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเกษตร พยาบาล วิศวกร นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น)

         วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 
             บุคลากรสายสนับสนุนด้านธุรการ (นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บรรณารักษ์ นักทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการอุดมศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักกิจการนักศึกษา นักวิชาการโสตฯ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นต้น)

ค่าลงทะเบียน

        ค่าลงทะเบียน 800 บาท / ท่าน

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันฝึกอบรม

                   - ใบประกาศนียบัตร