คุณภาพของบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถประยุกต์โดยนำหลักการและความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมทั้งต่อยอดสร้างความรู้ใหม่ได้นั้น ย่อมนำไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้ดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ตนเองปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำเป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพในการทำงานและการวิจัยที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ ในองค์กร

                บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมให้มีความยั่งยืน การเสริมสร้างศักยภาพและผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคม เป็นหลัก ในขณะที่บุคลากรสายสนับสนุนก็ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน บนพื้นฐานของการพัฒนางานประจำให้ได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสายวิชาการ และผู้บริหาร มีความจำเป็นเร่งด่วนในยุคการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ขณะที่กระบวนการวิจัยในงานประจำ เป็นแนวคิดที่ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนางานประจำ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่ซับซ้อนแต่สามารถยอมรับได้ เป็นผู้ที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความคิดเชิงระบบด้วยการเปลี่ยนวิธีคิด เห็นคุณค่าของการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีชีวิตที่คิดบวกกับการทำงาน ส่งผลให้ปัญหาถูกแก้ไข หรือพัฒนางานประจำให้ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็น “องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization (HPO)” ต่อไป

               เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง One-sheet R2R proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำ มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยได้

 วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจำหน้าเดียว (One-sheet R2R Proposal) ได้

 

ระยะเวลา

          ระยะเวลา 1 วัน วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียน 800 บาท / ท่าน

                  สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับในวันฝึกอบรม

                   - ใบประกาศนียบัตร

ช่องทางการชำระเงิน

                  บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

                  ชื่อบัญชี Faculty of Agricultural Technology, KMITL

                  บัญชีเลขที่ 693-0-16135-7

รายละเอียดโครงการ

หนังสืออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ