In-House Training หลักสูตร การตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่

โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training)  หลักสูตร การตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่

       งานดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการลดความเสี่ยง ของต้นไม้ต่อทรัพย์สินและผู้ใช้พื้นที่ ควรดำเนินการโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์ ด้านต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์โดยเฉพาะ เนื่องจากส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อ ความปลอดภัย โดยรวม ประโยชน์การใช้พื้นที่ และสภาพแวดล้อมอันดีของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการจัดการ ต้นไม้ใหญ่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดความ เสียหายในระยะยาว แก้ไขยาก และเสียต้นทุนการรักษามากขึ้น

       โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มุ่งหวังให้บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการมีความรู้ทักษะที่เพียงพอในการ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อให้ได้ต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรง สวยงาม และปลอดภัย

 

 วัตถุประสงค์การอบรม

+ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ อย่างมีประสิทธิภาพ
+ เพื่อให้ต้นไม้ในบริเวณขององค์กร มีความสมบูรณ์แข็งแรง สวยงาม และปลอดภัย
+ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานดูแลสถานที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

เหมาะสำหรับ

ผู้รับเหมางานสวน-ภูมิทัศน์-งานก่อสร้าง หรือ หน่วยงาน ที่ต้องการ
+ ให้บุคคลากรเพิ่มความรู้ความสามารถด้านรุกขกรรม การตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่
+ เพิ่มตำแหน่งรุกขกรในองค์กร และ รับใบรับรองการอบรม การตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อรับงานตามร่างขอบเขตงาน (TOR)

ขอบเขตรายวิชา

+ การประเมินความเสี่ยงและสุขภาพของต้นไม้
+ การจัดการดูแลต้นไม้ด้วยการใช้วิธีการตัดแต่งกิ่งไม้
+ การใช้เชือกร่วมในการทำงานตัดแต่ง
+ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

รูปแบบการอบรม

ประกอบด้วยการเรียน 7 ชั่วโมง
+ ออนไลน์ 1 ชั่วโมง ผ่านระบบ klix.kmitl.ac.th
+ ฝึกปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ภายในหน่วยงานของผู้อบรม
+ มีใบรับรองการอบรมจาก สจล.

ค่าลงทะเบียนอบรม

จำนวน 5 -10 คน | ครั้งละ 16,000 บาท
จำนวน 11 -20 คน | ครั้งละ 24,000 บาท
*องค์กรผู้ร่วมอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของวิทยากรตามค่าใช้จ่ายจริง (ประสานงานโดยตรงกับวิทยากร)

ค่าเดินทางวิทยากร

ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตใกล้เคียง คิดค่าเดินทาง 500 บาท
ระยะทาง ไม่เกิน 300 กม. คิดค่าเดินทาง = 1,500 บาท
ระยะทาง 300 – 500 กม. คิดค่าเดินทาง = 2,000 บาท
ระยะทาง 500 กม. ขึ้นไป คิดค่าเดินทาง = 3,000 บาท
ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก, ค่าตั๋วรถเดินทาง, ค่าน้ำมันรถยนต์, ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางราชการหรือเอกชน ออกให้ (ตามใบเสร็จรับเงิน)

วิธีสมัครร่วมอบรม

สมัคร / ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
ลงทะเบียนอบรมที่ https://www.butagri.com/index.php/group-register/pt09-register

ติดต่อสอบถาม

คุณสุริยสิทธิ์ สมนึก
โทร. 062 957 1003
Line ID: @th-arbor หรือ suriyasitsom